Strona główna

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Nasza Mała Ojczyzna odbyło się 27 stycznia 2003 r. W dniu 24 lutego 2003 r. stowarzyszenie zostało wpisane do KRS , a od 14 kwietnia 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Celem statutowym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, w szczególności przez:
1) propagowanie idei samorządności,
2) działanie na rzecz zwiększania udziału społeczeństwa lokalnego w życiu publicznym,
3) dbałość o jawność i przejrzystość życia publicznego,
4) upowszechnianie postaw proeuropejskich,
5) wspomaganie rozwoju edukacji i kultury,
6) promocję kultury fizycznej i rekreacji,
7) gospodarczą, inwestycyjną i turystyczną promocję środowiska lokalnego,
8) działanie na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.