Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

23 marca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zatwierdzone zostało sprawozdanie merytoryczne, finansowe oraz z działalności Komisji Rewizyjnej, a Zarząd uzyskał absolutorium za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2020 r. w wysokości 892,61 zł przeznaczona została na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
W związku z obowiązywaniem stanu epidemii kadencja władz ulega automatycznemu przedłużeniu na mocy art. 28 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 („Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii„).