Władze

Zarząd

Andrzej Domański – prezes Stowarzyszenia

Jacek Wojdałowicz – sekretarz

Magdalena Czechowicz – skarbnik

Komisja Rewizyjna

Marcin Szwedo

Józef Gramatyka

Andrzej Jędrzejec

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata (§ 20 statutu) i upływa w I kwartale 2021 r.

 

Art. 28 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19:
Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf

Skip to content